Brandveiligheid

Bel ons: 0181-470484

Brandveiligheid

Brandveiligheid wordt gezien als de normaalste zaak van de wereld maar daarmee wordt het duidelijk onderschat. Ook neemt verscherpt toezicht van het bevoegd gezag steeds minder een adviesrol in maar laten zij het toezicht bij u liggen, waar het in principe ook hoort. Het bevoegd gezag krijgt daar mee steeds meer een inspecterende, handhavende en sanctionerende rol. Dit geldt binnen b.v. de industrie, vastgoed, overheidsgebouwen, zorginstellingen, parkeergarages, hotels, ziekenhuizen en luchthavens.

''Brandveiligheid lijkt de normaalste zaak van de wereld en BIB wil dat graag zo houden!''

 

 

EXTERNE VEILIGHEID

Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s van opslag, productie en het transport van gevaarlijke stoffen. In basis wordt er bij externe veiligheid alleen naar slachtoffers ‘buiten de poort' gekeken. Het gaat om de relatie tussen de risicovolle activiteit en haar omgeving. Om veilig te zijn moeten de activiteiten binnen veilig worden uitgevoerd. BIB kan uw organisatie ondersteunen met deze vraagstukken. Daarnaast treden wij graag voor u op als gesprekspartner naar overheid en/of bevoegd gezag

INDUSTRIE

Bij BIB hebben we jarenlange ervaring in het begeleiden van de industrie met BRZO, het opzetten van het ITO-beleid op stationaire en semi-stationaire blusinstallaties op opslagtanks. BIB helpt u om compliant te zijn aan wet- en regelgeving daar waar het gaat om brandveiligheid in verschillende objecten, zoals hierboven genoemd. BIB gaat waar nodig graag met u in gesprek.

BRZO

De drempelwaarden zijn de sleutel tot het bepalen van geen, lage- of hogedrempel BRZO. We onderscheiden lagedrempel- (voorheen PBZO), hogedrempel (voorheen VR), nieuwe, bestaande en andere inrichting. De BRZO-2015 sluit aan op de richtlijn SEVESO III. Het doel van deze richtlijn is bescherming van bevolking, milieu, gezondheid en veiligheid van werknemers. Dit bij de preventie van zware ongevallen bij inrichtingen waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. BIB is gespecialiseerd in het documenteren, adviseren en implementeren van BRZO-lage drempel. Wij verzorgen QRA, EVD, brandweerrapport, risico analyse, veiligheidsmanagementsysteem en trainingen. Bovenal organiseren we samen met u de contacten naar het bevoegd gezag en de implementatie.

VERGUNNINGVERLENING

Met de veranderingen in de PGS-15, nucleaire veiligheid, BRZO, WABO- en REVI is het aanvragen en voldoen aan deze wetten een uitdaging geworden voor veel bedrijven.

Het proces van het verkrijgen van een vergunning start met een inventarisatie van wat uw wensen zijn en welke mogelijke gevolgen dit heeft voor de bestaande vergunningen 

Voordat wij een vergunningsaanvraag opstellen bespreken wij met u welke activiteiten u wilt gaan uitvoeren en met welke toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. We bespreken de risico's in de procedure en bepalen samen met u hoe we hier strategisch in uw belang mee om kunnen gaan. Uiteraard doen we dit in goed overleg met het bevoegd gezag omdat het beste resultaat alleen behaald kan worden wanneer we een open communicatielijn hebben en houden We doen deze specialistische taken voor de industrie, bulk bedrijven, PGS-15 opslagvoorzieningen, BRZO bedrijven, bouw IATA en ADR ondernemingen.

GEVAARLIJKE STOFFEN

De regels rondom vervoer over de weg zijn vastgelegd in het ADR. Een in Europees verband getekend document dat in 48 landen is geïmplementeerd en waarbij ongeveer 160.000 gebruikers dagelijks het ADR raadplegen. BIB ondersteunt uw organisatie met ADR-vraagstukken maar ook met PGS15, PGS14, CLP, Reach en IATA. BIB zal daarnaast graag voor u optreden als veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen, waardoor u op abonnement-basis compliant bent aan het ADR. Wij volgen voortdurend de ontwikkelingen rondom Wet- en Regelgeving zodat we u tijdig van het juiste advies kunnen voorzien. 

 

Naast het vervoer zijn ook plaatsgebonden activiteiten risicovol zowel voor de omgeving als de organisatie zelf. Risicobeheer voor het opslaan en gebruik van gevaarlijke stoffen worden omkleed door regelgeving. De professionals van BIB weten de regels en de wijze waarop deze toegepast kunnen worden. We zijn instaat complexe projecten uit te voeren maar ook gespecialiseerd advies te geven

Volg ons:

© Brielsch Ingenieurs Bureau BV       | All rights reserved. | KvK 69002061:  | BTW-nummer: NL857685016.B01